1. Werking van de Interregionale
Verpakkingscommissie (IVC)

1.1 De missie van de IVC

De IVC heeft onder andere de volgende taken:

  • Controleren of bedrijven (verpakkingsverantwoordelijken) en erkende organismen hun informatie- en terugnameplicht naleven.
  • Controleren hoe de verpakkingsverantwoordelijken en erkende organismen hun wettelijke percentages van recyclage en nuttige toepassing halen.
  • Preventieplannen van bedrijven (verpakkingsverantwoordelijken) goedkeuren of weigeren.
  • Erkenning verlenen of weigeren aan de organismen die instaan voor de promotie, coördinatie en financiering van de selectieve inzameling, recyclage en nuttige toepassing van verpakkingsafval.
  • De Gewestregeringen ondersteunen en adviseren. Dat kan bijvoorbeeld door overlegfora te creëren, logistieke ondersteuning te bieden of wetswijzigingen voor te stellen.
  • Studies en onderzoeken voeren of laten uitvoeren naar het beheer en de preventie van verpakkingsafval.
  • Behandelen van kennisgevingen met het oog op de goedkeuring van geplande overbrengingen van afvalstoffen die niet uit België afkomstig zijn en er ook niet zullen verwerkt worden. Ook het verwerken van de afzonderlijke transportmeldingen van overbrengingen die gekoppeld zijn aan een goedgekeurde kennisgeving.

De komende jaren worden een uitdaging voor de IVC.

 

Het nieuwe Samenwerkingsakkoord UPV en zwerfvuil zal de werking en de taken van de IVC grondig veranderen. De IVC zal zelfs een nieuwe naam krijgen: de ‘Interregionale Commissie voor de UPV’. De nieuwe taken voor de IVC kunnen niet uitgevoerd worden met het huidige personeelsbestand. Er moet dus dringend extra personeel komen. Om de noden te becijferen, heeft de IVC in 2022 een personeelsaudit gelanceerd.

De Europese Commissie heeft een ontwerp van Verpakkingsverordening uitgewerkt, ter vervanging van de Verpakkingsrichtlijn 94/62/EG. Deze tekst heeft een enorme impact op de Belgische wetgeving inzake verpakkingsafval. Het gekozen instrument, een verordening, is rechtstreeks van toepassing op de Europese bedrijven, zodat er eigenlijk geen plaats meer is voor nationale wetgevingen.

De nieuwe erkenning van Fost Plus zal veel van onze energie vergen in 2023. Tegelijk wordt momenteel een maatschappelijk en politiek debat gevoerd over de invoering van statiegeld op drankverpakkingen. Dit debat heeft uiteraard enorme implicaties voor het erkenningsdossier.

1.2 De samenstelling van de IVC

De samenstelling van het Beslissingsorgaan in 2022:

Vlaams Gewest

Gewone leden Plaatsvervangers
Ann De Boeck Luc Goeteyn
Nick Vliegen Roeland Bracke
Anneleen De Wachter
(voorzitster vanaf
05/03/2022)
John Wante/Christof Delatter(1)

(1) De heer Wante werd vanaf 11/03/2022 als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Delatter.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gewone leden Plaatsvervangers
Marion Courtois Valérie Verbrugge
Céline Schaar Stéphanie Thomaes
Stéphanie Uny Milan Jousten

Waals Gewest

Gewone leden Plaatsvervangers
Lara Hotyat Guillaume Lepère
Vincent Brahy Marie-Hélène Lahaye
Martine Gillet
(voorzitster tot en met
04/03/2022)
Jean-Yves Mercier

Het organogram van het Permanent Secretariaat in 2022:

Aan het einde van 2022 telde het Permanent Secretariaat 16 medewerkers.

1.3 De begroting 2022 van de IVC

De effectieve bestedingen van de IVC in 2022:

De verdeelsleutel voor de financiering van de IVC, zoals bepaald in het Samenwerkingsakkoord:

1.4 Het Interregionaal Platform Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (IPUP)

De IVC vervult de rol van secretariaat voor het Interregionaal Platform Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid dat in 2009 werd opgericht. De bedoeling was om een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen op de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV).

In de schoot van het IPUP wordt hard gewerkt aan een nieuw Samenwerkingsakkoord UPV en zwerfvuil. Enerzijds ambieert dit Samenwerkingsakkoord de realisatie van een interregionaal kader voor de aanpak van andere stromen dan verpakkingsafval, waarvoor een Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) geldt, anderzijds plant het de kosten voor zwerfvuil ten laste te leggen aan de veroorzakers van die afvalstromen.

In dit nieuwe Samenwerkingsakkoord zal het IPUP in de IVC opgenomen worden en zal zo de nieuwe ‘Interregionale Commissie voor de UPV’ ontstaan met twee afdelingen: enerzijds het ‘Beslissingsorgaan Verpakkingen’ en anderzijds het ‘Beslissingsorgaan UPV’.